Postup pri dopravnej nehode

Nie vždy človek hneď vie, ako čo má robiť, keď sa stane dopravná nehoda. Je dôležité dodržať nasledovný postup:

1.      Označenie miesta nehody

Predtým, ako vystúpite z auta zapnite varovné svetlá a oblečte si reflexný odev. Na vozovku umiestnite výstražný trojuholník tak, aby si ho ostatná šoféri včas všimli.

2.      Privolanie zdravotnej záchrannej služby

Skontrolujte ostatných účastníkov nehody a ak bol niekto zranený, okamžite zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc. Situáciu v žiadnom prípade nepodceňujte a tiež neignorujte ani vlastné zranenia. Zdravotnú službu môžete privolať na čísle 112 alebo 155.

3.      Privolanie polície

Políciu je potrebné privolať vtedy, ak pri nehode nastala jedna z týchto situácii:

  • zranenie alebo usmrtenie osoby,
  • zrazenie divej zvery,
  • zúčastnení vodiči sa nevedia dohodnúť na tom, kto je za nehodu zodpovedný,
  • účastníkom nie je zrejmé, aký je presný priebeh nehody,
  • bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie,
  • účastník nehody nechce spolupracovať, poskytnúť svoje kontaktné údaje alebo potvrdenie o PZP alebo ušiel z miesta nehody,
  • prišlo k úniku nebezpečných látok,
  • poškodil sa majetok mesta, obce či štátu,
  • hmotná škoda, ktorá vznikla pri nehode prevyšuje sumu 3 990 €,
  • jeden z vodičov je pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok. 

4.      Zdokumentovanie miesta nehody

Pri každej nehode alebo škodovej udalosti je potrebné spísať Správu o nehode. Formulár je najlepšie vypísať paličkovým písmom tak, aby boli dobre čitateľné aj jeho kópie. Do tlačiva uveďte presné a pravdivé údaje účastníkov nehody a tiež sa snažte čo najlepšie opísať priebeh nehody. Nezabudnite na to, že Správu o nehode musia svojím podpisom potvrdiť obaja zúčastnení vodiči.

Z miesta nehody vyhotovte aj fotodokumentáciu. Dbajte na to, aby fotografie boli čo najostrejšie a čo najlepšie zachytili miesto nehody.

5.      Nahlásenie nehody poisťovni

Ak vinníkom nehody ste vy, originál Správy i nehode zaneste alebo doručte vašej poisťovni. Ak tak neurobíte, nehodu môže nahlásiť aj poškodený, k dispozícii by mal mať kópiu záznamu o nehode.

Dopravnú nehodu, ktorá sa stala na území Slovenska je potrebné nahlásiť do 15 dní odo dňa, kedy sa stala. Lehota na nahlásenie nehody v zahraničí je 30 dní.