Čo je PZP?

PZP, čiže povinné zmluvné poistenie, je poistenie vozidla, ktoré vyplýva zo Zákona č. 381/2001 Z.z. a ďalších zákonov a vyhlášok. PZP je povinný uzatvoriť každý vlastník či držiteľ vozidla, aby tak v prípade nehody mohli byť všetky ním spôsobené škody uhradené poškodenej strane. Keď sa stane dopravná nehoda sú teda vďaka zákonnému poisteniu chránené obe strany – poistník, ktorý nemusí hradiť škodu z vlastného vrecka, ale aj poškodený, ktorého škoda bude uhradená z PZP vinníka. Poisťovňa teda za poistníka preberá zodpovednosť za vzniknutú škodu.

PZP a poistné krytie

Podľa zákona má poistený z PZP právo, aby jeho poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d),

d) ušlého zisku.

(viac o PZP v časti PZP a často kladené otázky)

PZP a poistná zmluva

Zmluvu na zákonné poistenie je potrebné uzatvoriť čo najskôr – najlepšie hneď po nadobudnutí vozidla, najneskôr však v deň jeho prvého použitia. V prípade, že tak držiteľ vozidla neurobí, hrozí mu pokuta až do výšky 3 320 EUR.

Poistná zmluva k PZP okrem všeobecných náležitostí a všeobecných poistných podmienok obsahuje aj údaje o motorovom vozidle. V zmluve o PZP je takisto uvedený aj tzv. limit poistného plnenia, teda najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Zmluva k PZP sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú avšak s minimálnou platnosťou po dobu 1 roka. Existujú pritom dve možnosti dojednania zákonného poistenia: priamo cez poisťovateľa alebo prostredníctvom služby lacné PZP online. Zmluvu k PZP možno vypovedať minimálne 6 týždňov pred výročným dňom, teda dňom vzniku PZP a to z viacerých dôvodov. (viac o výpovedi poistenia). Vypovedať zmluvu k PZP online však nie je možné cez internet, ale zatiaľ len priamo cez sprostredkovateľa poistenia či samotného poisťovateľa.

PZP v roku 2024

Od konca roku 2010 pôsobí na slovenskom poisťovacom trhu už 11 poisťovní. Posledná, ktorá vstúpila na trh však poskytuje iba PZP online. Hoci sa s jej vstupom na trh začala šíriť obava z jej vplyvu na ceny PZP, ukázalo sa, že bola neopodstatnená. Ľudia majú síce zvýšený záujem o porovnávanie cien PZP, no podľa viacerých indikácií sa zdá, že doba neustáleho znižovania sadzieb PZP už skončila. PZP totiž nie je pre poisťovne ziskovým produktom a akékoľvek ďalšie znižovanie poistného by mohlo spôsobiť ťažkosti pri krytí rastúcich nákladov na škodovosť a poistné plnenia. Poistné a sadzby poistného sa tak vo väčšine prípadov nemenia, zmeny prichádzajú len pri niektorých kategóriách, napr. škodoví vodiči či mladí vodiči do 25 rokov.

Rozdiely medzi poisťovňami a výškami ich poistného boli a sú určované rozdielnymi segmentačnými kritériami. Ako boli sadzby PZP posudzované po minulé roky, tak budú aj pre rok 2024. Pôjde konkrétne o posudzovanie podľa:

  • výkonu automobilu (v kW) a druhu klienta (FO, živnostník, PO) – napr. poisťovňa Wüstenrot
  • objemu motora automobilu (v cm3) a druhu klienta (FO, živnostník a PO) – napr. poisťovňa Kooperativa a Groupama
  • druhu klienta (FO, PO), hmotnosti vozidla a výkonu motora – napr. poisťovňa UNION
  • objemu motora automobilu (v cm3), druhu klienta (FO, PO) a okresu – napr. poisťovňa UNIQA

Online kalkulačka pre lacné poistenie

Z celkového množstva poisťovní poskytujúcich PZP a kombinácií jednotlivých segmentačných kritérií môže byť pomerne komplikované rozhodnúť sa pre konkrétny poistný produkt. Aj preto v roku 2007 prišla spoločnosť Netfinancie s nápadom poskytovať novú službu PZP online. Vytvorili preto online kalkulačku PZP – jednoduchý nástroj, ktorý porovnáva produkty vo všetkých poisťovniach a umožňuje dojednať vybrané poistenie cez internet. V čom je však PZP online výhodnejšie v porovnaní s „bežným“ poistením?

Prečo uzatvoriť PZP online?

V dobe technických výdobytkov, zjednodušovania a najmä urýchľovania jednotlivých administratívnych úkonov je možnosť uzatvoriť lacné PZP online len jednou z mnohých výhod. Uzatvorenie dobrého poistenia si totiž vyžaduje množstvo energie, trpezlivosti a času, a aj preto je možnosť uzatvoriť lacné poistenie auta online čoraz obľúbenejšia. Pri poistení auta sa okrem kvality posudzuje aj jeho cena, ktorá je pri PZP online často nižšia. Rovnako dôležité je aj krytie uzatvoreného poistenia. Najväčšou výhodou PZP online je práve tá skutočnosť, že všetky potrebné informácie je možné nájsť rýchlo, jednoducho a na jednom mieste! Navyše pri dojednávaní PZP online sú jednotlivé úkony natoľko zjednodušené, že dojednať si lacné poistenie online by nemalo robiť problémy nikomu – ani internetovo menej skúseným zákazníkom.

Prečo sa rozhodnúť a uzatvoriť lacné PZP online cez nás?

Pretože PZP online cez porovnávaciu kalkulačku Netfinancie je:

  • bezpečné: náš internetový portál je zabezpečený tzv. SSL certifikátom THAWTE (viac o internetovej bezpečnosti)
  • jednoduché: kalkulačka pre lacné PZP online porovná všetky poistné produkty a vypočíta aktuálne najvýhodnejšie PZP
  • rýchle: kalkulačka pre online poistenie v priebehu niekoľkých sekúnd porovná a vypočíta ceny PZP a rovnako rýchlo aj odošle objednávku poistenia našim poradcom, ktorí ju následne spracujú
  • pohodlné: poistenie možno uzatvoriť cez internet pomocou online kalkulačky, zmluva ako aj ďalšie náležitosti je možné zasielať e-mailom
  • lacné: máme lacnejšie sadzby poistného ako kamenné pobočky či poisťovací poradcovia, čo nám umožňuje poskytovať najlacnejšie PZP

Rozhodnite sa pre lacné PZP online!

Uzatvoriť PZP online sa u nás oplatí aj z iných dôvodov! Nielenže pre vás budú pracovať odborníci so skúsenosťami, no bude vám poskytnutý aj neustály servis a asistenčné služby! Okrem informovania a odbornej poradne poskytujeme aj bezplatné služby spätného volania! PZP online sa stáva čoraz vyhľadávanejším spôsobom poistenia auta, čoho dôkazom je aj viac ako 1,5 milióna kalkulácií poistenia na našom portáli! Kompletne online si môžete uzatvoriť aj ďalšie typy neživotného poistenia, ako je cestovné poistenie, havarijné poistenie a ďalšie.