Vypovedanie PZP a zmena poisťovne

Nie ste spokojný s výškou plateného poistného či službami poisťovne, v ktorej ste si uzavreli PZP? Poisťovňu môžete zmeniť a to vypovedaním zmluvy k PZP.

Každý poistník má právo vypovedať zmluvu PZP podľa Občianskeho zákonníka (40/1964 Zb. ) alebo Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení.

Dôvody na vypovedanie zmluvy PZP môžu byť rôzne:

1) zmena vlastníka vozidla (predaj vozidla)
2) vyradenie vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
3) odcudzenie vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
4) uplynutie doby, na ktorú bolo PZP dojednané
5) neuhradenie upomienky v termíne stanovenom poistiteľom
6) v prípade dohody medzi poisťovňou a poistníkom
7) podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktorú sú súčasťou zmluvy k PZP

Zmluva k PZP sa vypovedá vždy písomne, pričom výpoveď je možné doručiť:

 • osobne na pobočku poisťovne
 • osobne u zástupcu poisťovne (agentúra, poisťovací agent alebo maklér)
 • cez internet (len niektoré poisťovne)
 • mailom
 • faxom
 • kuriérom
 • poštovou zásielkou

(Možnosti doručenia výpovede PZP je potrebné overiť u konkrétnej poisťovne!)

PZP možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Ak je výročným dátumom 31. december, potom je potrebné výpoveď PZP doručiť najneskôr 18. novembra daného roka.

POZOR!: Zmluva musí byť 18. 11. už doručená v poisťovni! Ak si nie ste istý, či je možné výpoveď zmluvy k PZP doručiť poštou včas, radšej ju zaneste do poisťovne osobne!

Od 1.1.2019 platí, že ak vám poisťovňa zmenila výšku poistného, je povinná vám túto zmenu oznámiť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistnej doby. Ak poisťovňa svoju povinnosť nedodrží a zmenu poistného vám neoznámi, pri podaní výpovede poistenia nemusíte dodržiavať 6 týždňovú výpovednú lehotu. Za takýchto podmienok môžete podať výpoveď poistenia kedykoľvek pred uplynutím poistnej doby.

K výpovedi PZP nezabudnite priložiť aj potrebné doklady (napr. kúpno-predajnú zmluvu, protokol o ekologickej likvidácii a pod.) objasňujúce dôvod ukončenia poistenia.

Pri podávaní výpovede PZP je dôležité požiadať poisťovňu o vydanie dokladu o (bez)škodovom priebehu poistenia, ktoré od vás môže pri uzatváraní nového PZP požadovať vami vybraná poisťovňa.

Zmena poisťovne na základe nezaplatenia poistného

ZMENA! Novelou zákona o PZP je možné od 1.4.2015 zmeniť poisťovňu aj na základe nezaplatenia poistného. Platí však niekoľko pravidiel:

 • týka sa to len zmlúv uzatvorených po 1.4.2015
 • poisťovňa vám zašle výzvu na zaplatenie dlžného poistného a ak tak neurobíte do 1 mesiaca (max. 3 mesiacov, ak je to uvedené v poistných podmienkach poisťovne) od dátumu splatnosti resp. výzvy, poisťovňa vám musí PZP zrušiť z dôvodu nezaplatenia poistného
 • poisťovňa si môže nárokovať na alikvótnu čiastku poistného až do dňa, ku ktorému vám vypovie zmluvu (len v rozmedzí zákonom povolenej výpovednej lehoty 1 - 3 mesiacov)
 • nové povinné zmluvné poistenie si môžete uzatvoriť v ktorejkoľvek poisťovni (kedysi to bolo možné len u rovnakého poisťovateľa)
 • ak vám poisťovňa výzvu na zaplatenie poistného nezašle v lehote do jedného mesiaca odo dňa splatnosti, poistné môžete uhradiť v lehote do troch mesiacov. Ak tak neučiníte, poistenie zanikne.

POZOR: Od 1.1.2019 už poisťovne nemajú právo pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia, ak k poistnej udalosti prišlo v období, za ktoré bolo evidované nezaplatené poistné a neprišlo ešte k ukončeniu poistenia. Poistníkovi však vzniká povinnosť dodatočne uhradiť dlžné poistené.