Vypovedanie PZP a zmena poisťovne

Nie ste spokojný s výškou plateného poistného či službami poisťovne, v ktorej ste si uzavreli PZP? Poisťovňu môžete zmeniť a to vypovedaním zmluvy k PZP.

Každý poistník má právo vypovedať zmluvu PZP podľa Občianskeho zákonníka (40/1964 Zb. ) alebo Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení.

Dôvody na vypovedanie zmluvy PZP môžu byť rôzne:

1) zmena vlastníka vozidla (predaj vozidla)
2) vyradenie vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
3) odcudzenie vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
4) uplynutie doby, na ktorú bolo PZP dojednané
5) neuhradenie upomienky v termíne stanovenom poistiteľom
6) v prípade dohody medzi poisťovňou a poistníkom
7) podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktorú sú súčasťou zmluvy k PZP

Zmluva k PZP sa vypovedá vždy písomne, pričom výpoveď je možné doručiť:

 • osobne na pobočku poisťovne
 • osobne u zástupcu poisťovne (agentúra, poisťovací agent alebo maklér)
 • cez internet (len niektoré poisťovne)
 • mailom
 • faxom
 • kuriérom
 • poštovou zásielkou

(Možnosti doručenia výpovede PZP je potrebné overiť u konkrétnej poisťovne!)

PZP možno vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Ak je výročným dátumom 31. december, potom je potrebné výpoveď PZP doručiť najneskôr 18. novembra daného roka.

POZOR!: Zmluva musí byť 18. 11. už doručená v poisťovni! Ak si nie ste istý, či je možné výpoveď zmluvy k PZP doručiť poštou včas, radšej ju zaneste do poisťovne osobne!

K výpovedi PZP nezabudnite priložiť aj potrebné doklady (napr. kúpno-predajnú zmluvu, protokol o ekologickej likvidácii a pod.) objasňujúce dôvod ukončenia poistenia.

Pri podávaní výpovede PZP je dôležité požiadať poisťovňu o vydanie dokladu o (bez)škodovom priebehu poistenia, ktoré od vás môže pri uzatváraní nového PZP požadovať vami vybraná poisťovňa.

ZMENA! Novelou zákona o PZP je možné od 1.4.2015 zmeniť poisťovňu aj na základe nezaplatenia poistného. Platí však niekoľko pravidiel:

 • týka sa to len zmlúv uzatvorených po 1.4.2015
 • poisťovňa vám zašle výzvu na zaplatenie dlžného poistného a ak tak neurobíte do 1 mesiaca (max. 3 mesiacov, ak je to uvedené v poistných podmienkach poisťovne) od dátumu splatnosti resp. výzvy, poisťovňa vám musí PZP zrušiť z dôvodu nezaplatenia poistného
 • poisťovňa si môže nárokovať na alikvótnu čiastku poistného až do dňa, ku ktorému vám vypovie zmluvu (len v rozmedzí zákonom povolenej výpovednej lehoty 1 - 3 mesiacov)
 • nové povinné zmluvné poistenie si môžete uzatvoriť v ktorejkoľvek poisťovni (kedysi to bolo možné len u rovnakého poisťovateľa)

POZOR: Je dobré upozorniť, že poisťovňa nemusí, ale môže v prípade spôsobenia poistnej udalosti pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia, ak k poistnej udalosti prišlo v období, za ktoré eviduje nezaplatené poistné a neprišlo ešte k ukončeniu poistenia. Je preto dobré uzatvoriť si nové poistenie s istým predstihom. Súbeh PZP už dnes nie je problémom.