PZP a často kladené otázky

Aký je územný rozsah PZP?

 • PZP sa vzťahuje na škodu spôsobenú na území SR, štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V prípade, že si nie ste istý, či je vaše PZP platné v konkrétnej krajine, je potrebné si túto informáciu overiť u vášho poisťovateľa.

Ako postupovať, keď vozidlo s uzatvoreným PZP zmenilo evidenčné číslo?

 • V prípade, že boli evidenčné čísla odcudzené je potrebné nahlásiť nové poisťovni – údaje v technickom preukaze musia byť totožné s tými, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve k PZP.
 • V prípade, že sa majiteľ odsťahoval, stačí nahlásiť túto zmenu poisťovni.
 • V prípade, že sa zmenil majiteľ vozidla, je potrebné uzatvoriť nové PZP na nového majiteľa vozidla. Staré PZP je potrebné ukončiť výpoveďou.

Aké PZP uzatvoriť na auto so zahraničnou ŠPZ ak skončilo poistenie v čase klientovej dovolenky na Slovensku?

 • Na SR nie je možné poistiť vozidlo so zahraničným evidenčným číslom na PZP. Žiadna poisťovňa takéto poistenie zahraničného vozidla nerealizuje. Je však možné uzavrieť tzv. hraničné poistenie, ktoré poskytuje Slovenská kancelária poisťovateľov (www.skp.sk).

Prečo nie je možné prepoistiť (PZP) vozidlo počas roka niekoľkokrát?

 • Klient by bol po zmene poisťovne v nevýhode – prišiel by totiž o bonus za bezškodový priebeh PZP a v konečnom dôsledku by mohol mať poistné v novej poisťovni v niektorých prípadoch aj vyššie.
 • Navyše minimálne poistné obdobie 1 roka má pre poisťovňu zabezpečiť určitú právnu stabilitu jej nárokov (nárok na poistné voči poistnému) a záväzkov (záväzok uhradiť poistné plnenie).

Ako je to s prenosom bonusov pri PZP?

 • Ak chce klient preniesť bonus z PZP medzi dvoma rôznymi poisťovňami, je to možné. Prenos sa zabezpečuje na základe zápočtového listu z predchádzajúcej poisťovne, ktorý je poisťovňa povinná vystaviť do troch týždňov od ukončenia poistenia. V prípade, že zápočtový list ešte nie je k dispozícii, bonus sa udelí na základe čestného prehlásenia klienta a zápočtový list sa predloží dodatočne.
 • Ak chce klient preniesť bonus z PZP na produkt havarijného poistenia tej istej poisťovne, nie je to možné. V zápočtovom liste sú totiž evidované len tie poistné udalosti, ktoré poistený spôsobil druhej osobe a nie tie, ktoré by mohol prípadne spôsobiť sám sebe; zápočtový list neeviduje ani škody na vozidle vzniknuté vandalizmom či živlom a pod.
 • Ak chce klient preniesť bonus z PZP, ktoré bolo uzatvorené na vozidlo fyzickej osoby na PZP vozidla, ktorého držiteľom je s.r.o. alebo a.s. klienta, je to možné. Tento spôsob prenášania sa povoľuje v prípade, ak je evidentné, že poisťované vozidlo využívala a bude využívať rovnaká osoba (je zapísaná ako držiteľ). Možnosť takéhoto prenosu bonusu však záleží predovšetkým na podmienkach danej poisťovne.

Ako postupovať pri zrušení zmluvy k PZP a žiadosti o vrátenie uhradenej alikvotnej čiastky, keď bolo vozidlo zošrotované a vyradené z evidencie motorových vozidiel?

 • Po zošrotovaní starého vozidla a následnom vyradení z evidencie vozidiel je potrebné stornovať zmluvu na PZP k tomuto vozidlu. Je teda nutné spísať písomnú výpoveď zmluvy a zaslať ju poštou aj s dokladom preukazujúcim zánik dôvodu povinnosti mať PZP do príslušnej poisťovne. Tá vám následne vráti aj nespotrebované poistné vypočítané presne na dni.
 • V prípade, že vám príde predpis poistného na ďalší štvrťrok, poistné platiť nemusíte.
 • Ak poisťovňa pri ukončení PZP zistí nedoplatok na poistnom, bude ho od vás žiadať doplatiť.

Ktoré PZP mám platné, ak som pôvodné vypovedal, ale poisťovňa mi neskôr poslala odpoveď, že som to nestihol v zákonnej lehote, ale medzičasom som si uzatvoril a zaplatil nové PZP v inej poisťovni?

 • Keďže ste výpoveď nestihli zaslať včas, platné máte aj naďalej pôvodné PZP. Naše predpisy povoľujú iba jedno poistenie zodpovednosti, a preto nové musíte zrušiť. Kontaktujte poisťovňu, doložte jej potrebné dokumenty, ktoré potvrdzujú neplatnosť výpovede pôvodného PZP a zažiadajte o vrátenie poistného.
 • Ak budete chcieť v budúcnosti meniť poisťovňu, výpoveď musí byť v rámci 6-týždňovej lehoty už doručená v poisťovni, takže ju treba posielať (poštou) v potrebnom predstihu. 

Ako mám postupovať, ak mi bolo darované vozidlo s platným PZP?

 • Darovaním došlo k zmene držiteľa vozidla, a teda je potrebné pôvodné PZP vypovedať z dôvodu zmeny držiteľa. Výpoveď s kópiou technického preukazu, kde je uvedený už nový držiteľ, musíte zaslať poisťovni a zažiadať o nespotrebované poistné.
 • Zároveň si musíte uzatvoriť nové PZP už na seba ako držiteľa.  Potvrdenie o ňom sa vyžaduje  už pri prihlasovaní na vaše meno na dopravnom inšpektoráte.   

Ako najlepšie postupovať po dopravnej nehode, ak čakám na náhradu škody z poisťovne? Môžem si dať opraviť auto aj sám s tým, že potom predložím poisťovni faktúru na preplatenie?

 • Poisťovne majú svoje zaužívané postupy, ktoré sú v podstate rovnaké. Po nahlásení poistnej udalosti vykonáva technik poisťovne u poškodeného obhliadku vozidla, na základe ktorej spíše potrebné dokumenty a poisťovňa vyčísli výšku náhrady. Tú vám potom oznámi a po skončení šetrenia poistnej udalosti zašle na účet. 
 • Je dobré preto počkať a držať sa tohto postupu. Ak by ste si dali niektorú časť opraviť ešte pred obhliadkou, nebola by potom zarátaná ako súčasť škody. Ani urýchlená oprava po obhliadke nie je najšťastnejším riešením. Poisťovňa môže mať iný názor na výšku náhrady ako napríklad servis, a tak vám potom nemusí preplatiť celú výšku faktúry, prípadne vám servis naúčtuje aj niečo navyše. Dobré je teda počkať na vyčíslenie, prípadne požiadať poisťovňu o krycí list, na základne ktorého preberá na seba záväzok, že servisu vyplatí sumu za opravu.